COGNA ON ON NM

COGN3 BMFBOVESPA
COGN3
COGNA ON ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

COGN3 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Thương mại
Công nghiệp: Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Cogna Educação SA tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ giáo dục. Các hoạt động của công ty bao gồm giáo dục đại học tại chỗ và đào tạo từ xa và các khóa học sau đại học, quản lý trẻ em, K-12 và các hoạt động giảng dạy trung học, bán sách giáo khoa và thiết bị hỗ trợ học tập, cấp phép cho các sản phẩm giảng dạy và sư phạm, ngoài kỹ thuật và dự bị các khóa học cho kỳ thi công chức và Hiệp hội Luật sư Brazil, tư vấn và cung cấp khả năng tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho sinh viên, phát triển phần mềm để giảng dạy tương thích và tối ưu hóa việc quản lý học tập. Công ty hoạt động thông ở các phân khúc sau: Giáo dục Đại học tại chỗ, Giáo dục Đại học Đào tạo từ xa và Giáo dục Cơ bản. Công ty được thành lập bởi Altamiro Belo Galindo, Gabriel Mário Rodrigues, Walfrido Silvino dos Mares Guia, Evando José Neiva và Júlio Fernando Cabizuca vào ngày 11 tháng 4 năm 1966 và có trụ sở chính tại Belo Horizonte, Brazil.

Breaking news