ENERGIAS BR ON NM

ENBR3 BMFBOVESPA
ENBR3
ENERGIAS BR ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ENBR3 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của ENERGIAS BR ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ENBR3 là 11.705B. EPS TTM của công ty là 3.47, lợi tức cổ tức là 4.55%, và P/E là 6.17. Ngày thu nhập tiếp theo ENERGIAS BR ON NM là 3 Tháng 3, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền