FER HERINGERON NM
FHER3 BMFBOVESPA

FHER3
FER HERINGERON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FHER3 financial statements

Tóm tắt tài chính của FER HERINGERON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FHER3 là 1.541B. EPS TTM của công ty là 3.53, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền