ALPHABET DRN A

GOGL34 BMFBOVESPA
GOGL34
ALPHABET DRN A BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GOGL34

Tóm tắt tài chính của ALPHABET DRN A với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GOGL34 là 6.738T BRL.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu