IRBBRASIL REON NM IRBR3

IRBR3 BMFBOVESPA
IRBR3
IRBBRASIL REON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Bảo hiểm đặc biệt
IRB Brasil Resseguros SA tham gia vào việc cung cấp các giải pháp tái bảo hiểm. Công ty hoạt động thông qua các phân đoạn sau: Phí tái bảo hiểm, Phí bảo hiểm được nhượng lại khi gia hạn, Phí bảo hiểm giữ lại, Thay đổi về Khoản dự phòng kỹ thuật, Phí bảo hiểm thu được, Yêu cầu bảo hiểm giữ lại, Chi phí Sở hữu khách hàng và các khoản khác. Công ty cung cấp các dịch vụ liên quan đến rủi ro hàng không, rủi ro khác, rủi ro kỹ thuật, bảo chứng, đường tài chính, dầu và khí đốt, tài sản, thương vong, rủi ro nông nghiệp, hàng hóa và hàng hải cũng như tính mạng và lương hưu. Công ty được thành lập bởi Getúlio Dornelles Vargas vào ngày 03 tháng 4 năm 1939 và có trụ sở chính tại Rio de Janeiro, Brazil.