ITAUSA PN EJ N1 ITSA4

ITSA4BMFBOVESPA
ITSA4
ITAUSA PN EJ N1BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Financial Conglomerates
Itausa Investimentos Itau SA, trước đây là Investimentos Itau SA, là một công ty có trụ sở tại Braxin chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Các hoạt động của Công ty được chia thành hai lĩnh vực kinh doanh: Tài chính và Công nghiệp. Lĩnh vực Tài chính tập trung vào việc quản lý Itau Unibanco Holding SA, một tổ chức ngân hàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính, chẳng hạn như các khoản vay, thẻ tín dụng, tài khoản vãng lai, hợp đồng bảo hiểm, công cụ đầu tư, môi giới chứng khoán, kho bạc và tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp . Lĩnh vực Công nghiệp chịu trách nhiệm điều hành Itautec SA, công ty sản xuất thiết bị tự động hoá thương mại và ngân hàng, đồng thời cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin (IT); Duratex SA, chuyên sản xuất các ván gỗ, đồ sứ phòng tắm và các thiết bị vệ sinh bằng kim loại, và Elekeiroz SA, sản xuất các sản phẩm hóa chất và hóa dầu.