ITAUUNIBANCOPN N1

ITUB4 BMFBOVESPA
ITUB4
ITAUUNIBANCOPN N1 BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ITUB4 Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Tài chính
Công nghiệp: Các Ngân hàng lớn
Itau Unibanco Holding S.A. là một công ty chuyên về đầu tư. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm tài chính và dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở Brazil và ở nước ngoài. Công ty hoạt động ở 3 lĩnh vực: Lĩnh vực Bán lẻ, Ngân hàng Bán buôn và Thị trường & Doanh nghiệp. Lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho một lượng khách hàng đa dạng và phong phú bao gồm các chủ tài khoản và khách hàng không có tài khoản, các cá nhân và công ty. Lĩnh vực Ngân hàng Bán buôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp có doanh thu trung bình, các khách hàng có giá trị tài sản lớn (qua dịch vụ Ngân hàng Cá nhân) và các khách hàng là tổ chức. Hoạt động của Công ty với Lĩnh vực Thị trường & Doanh nghiệp chủ yếu bao gồm quản lý các kết quả hoạt động tài chính liên quan đến thặng dư vốn, nợ thứ cấp, nợ ròng của các khoản tín dụng thuế và nợ thuế. Công ty cung cấp các hoạt động ngân hàng thông qua khoản vay thương mại, đầu tư, cho vay bất động sản, tín dụng tài chính và đầu tư, và các danh mục cho thuê, bao gồm hoạt động ngoại hối.

Tin tức cập nhật