MUNDIAL ON
MNDL3 BMFBOVESPA

MNDL3
MUNDIAL ON BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của MUNDIAL ON với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MNDL3 là 159.926M. EPS TTM của công ty là 13.82, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 4.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền