OMEGA GER ON NM
OMGE3 BMFBOVESPA

OMGE3
OMEGA GER ON NM BMFBOVESPA
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của OMEGA GER ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của OMGE3 là 7.143B. EPS TTM của công ty là 0.02, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 2192.77. Ngày thu nhập tiếp theo OMEGA GER ON NM là 17 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền