PLANOEPLANO ON NM

PLPL3FBMFBOVESPA
PLPL3F
PLANOEPLANO ON NMBMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLPL3F nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của PLANOEPLANO ON NM

PLPL3F dòng tiền tự do cho Q3 22 là 6.58M BRL. Đối với 2021, PLPL3F dòng tiền tự do 48.87M BRL và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 73.71M BRL.

Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: BRL
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanhChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tưChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chínhChỉ số tăng trưởng YoY
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY