PLANOEPLANO ON NM

PLPL3FBMFBOVESPA
PLPL3F
PLANOEPLANO ON NMBMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLPL3F nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu PLANOEPLANO ON NM

Lợi nhuận của PLPL3F trong quý trước là 0.17 BRL trong khi ước tính là 0.18 BRL, chiếm -5.56 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 400.40M BRL mặc dù con số ước tính là 386.25M BRL. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của PLPL3F.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên