PLANOEPLANO ON NM

PLPL3F BMFBOVESPA
PLPL3F
PLANOEPLANO ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PLPL3F nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PLANOEPLANO ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PLPL3F là 804.763M BRL. EPS TTM của công ty là 0.54 BRL, tỷ suất cổ tức là 4.09% và P/E là 7.36.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu