TIME FOR FUNON NM

SHOW3 BMFBOVESPA
SHOW3
TIME FOR FUNON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SHOW3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TIME FOR FUNON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SHOW3 là 206.283M BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu