TEX RENAUX ON

TXRX3 BMFBOVESPA
TXRX3
TEX RENAUX ON BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TXRX3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TEX RENAUX ON với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TXRX3 là 43.842M BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu