ASTELLAS PHARMA

4503/N BMV
4503/N
ASTELLAS PHARMA BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

4503/N nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ASTELLAS PHARMA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 4503/N là 563.323B MXN. EPS TTM của công ty là 9.49 MXN, tỷ suất cổ tức là 2.92% và P/E là 34.05. Ngày thu nhập tiếp theo của ASTELLAS PHARMA là 3 Tháng 11, ước tính là 5.23 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu