CONSORCIO ARA SAB

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CONSORCIO ARA SAB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARA là 4.611B MXN. EPS TTM của công ty là 0.52 MXN, tỷ suất cổ tức là 6.28% và P/E là 7.30.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu