BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BBVA BMV

BBVA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BBVA là 847.831B. EPS TTM của công ty là 15.21, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.21. Ngày thu nhập tiếp theo BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA là 30 Tháng 10, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền