CIGNA CORPORATION
CI BMV

CI
CIGNA CORPORATION BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CIGNA CORPORATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CI là 1.564T. EPS TTM của công ty là 477.23, lợi tức cổ tức là 1.74%, và P/E là 9.59. Ngày thu nhập tiếp theo CIGNA CORPORATION là 5 Tháng 8, ước tính là 98.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền