DECHRA PHARMACEUTICALS

DPH/N BMV
DPH/N
DECHRA PHARMACEUTICALS BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DPH/N nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DECHRA PHARMACEUTICALS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DPH/N là 100.472B MXN. EPS TTM của công ty là 18.70 MXN, tỷ suất cổ tức là 1.16% và P/E là 46.18.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu