GRUPO GICSA SAB DE CV

GICSA/B BMV
GICSA/B
GRUPO GICSA SAB DE CV BMV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính GICSA/B

Tóm tắt tài chính của GRUPO GICSA SAB DE CV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GICSA/B là 3.165B MXN. Ngày thu nhập tiếp theo của GRUPO GICSA SAB DE CV là 24 Tháng 2, ước tính là 0.04 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền