GSK PLC

GSK1/N BMV
GSK1/N
GSK PLC BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GSK1/N nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GSK PLC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GSK1/N là 1.664T MXN. EPS TTM của công ty là 27.83 MXN, tỷ suất cổ tức là 3.67% và P/E là 19.58. Ngày thu nhập tiếp theo của GSK PLC là 2 Tháng 11, ước tính là 9.55 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu