HARLEY DAVIDSON

HOG BMV
HOG
HARLEY DAVIDSON BMV
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HOG

Vị thế tài chính hiện tại của HARLEY DAVIDSON

Tổng tài sản của HOG trong Q3 21 là 231.28B MXN, tăng 6.48% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 5.39% trong Q3 21 tới 183.08B MXN.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu