KB FINANCIAL GROUP INC
KB/N BMV

KB/N
KB FINANCIAL GROUP INC BMV
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KB FINANCIAL GROUP INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KB/N là 354.157B. Ngày thu nhập tiếp theo KB FINANCIAL GROUP INC là Oct 29, ước tính là 51.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền