OCUGEN INC

OCGN BMV
OCGN
OCUGEN INC BMV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OCGN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của OCUGEN INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OCGN là 11.991B MXN. Ngày thu nhập tiếp theo của OCUGEN INC là 11 Tháng 11, ước tính là -1.88 MXN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu