BKM INDUSTRIES LIMITED
BKMINDST BSE

BKMINDST
BKM INDUSTRIES LIMITED BSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BKM INDUSTRIES LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BKMINDST là 90.437M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền