DEEP INDUSTRIES LIMITED
DEEPIND BSE

DEEPIND
DEEP INDUSTRIES LIMITED BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DEEPIND financial statements

Tóm tắt tài chính của DEEP INDUSTRIES LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DEEPIND là 4.606B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền