FORBES & COMPANY LTD
FORBESCO BSE

FORBESCO
FORBES & COMPANY LTD BSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FORBES & COMPANY LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FORBESCO là 39.358B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền