FRANKLIN LEASING AND FINANCE L

FRANKLINBSE
FRANKLIN
FRANKLIN LEASING AND FINANCE LBSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FRANKLIN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FRANKLIN LEASING AND FINANCE L với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của FRANKLIN, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu