ARMATURA CLUJ NAPOCA

ARM BVB
ARM
ARMATURA CLUJ NAPOCA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ARM nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ARMATURA CLUJ NAPOCA với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của ARM, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu