IAMU BLAJ

IAMUBVB
IAMU
IAMU BLAJBVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IAMU nguyên tắc cơ bản

IAMU BLAJ tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IAMU được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.68 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.05%