PATRIA BANK SA

PBK BVB
PBK
PATRIA BANK SA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PBK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PATRIA BANK SA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PBK là 275.417M RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu