PROMATERIS BUCURESTI

PPL BVB
PPL
PROMATERIS BUCURESTI BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PPL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PROMATERIS BUCURESTI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PPL là 396.025M RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu