FARMACEUTICA REMEDIA DEVA

RMAH BVB
RMAH
FARMACEUTICA REMEDIA DEVA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RMAH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FARMACEUTICA REMEDIA DEVA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RMAH là 61.487M RON. EPS TTM của công ty là 0.07 RON, tỷ suất cổ tức là 7.74% và P/E là 8.96.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu