ROMCARBON SA BUZAU

ROCE BVB
ROCE
ROMCARBON SA BUZAU BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ROCE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ROMCARBON SA BUZAU với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROCE là 69.992M RON. EPS TTM của công ty là 0.02 RON, tỷ suất cổ tức là 3.77% và P/E là 12.06.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu