ZENTIVA BUCURESTI

SCD BVB
SCD
ZENTIVA BUCURESTI BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SCD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ZENTIVA BUCURESTI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SCD là 1.436B RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu