S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS

SNG BVB
SNG
S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SNG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SNG là 17.787B RON. EPS TTM của công ty là 6.26 RON, tỷ suất cổ tức là 7.84% và P/E là 7.36. Ngày thu nhập tiếp theo của S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS là 12 Tháng 8, ước tính là 0.79 RON.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu