SOCEP CONSTANTA

SOCP BVB
SOCP
SOCEP CONSTANTA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOCP nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOCEP CONSTANTA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SOCP là 289.378M RON. EPS TTM của công ty là 0.03 RON, tỷ suất cổ tức là 0.89% và P/E là 26.97.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu