COLOMB DE TEJIDOS
COLTEJER BVC

COLTEJER
COLOMB DE TEJIDOS BVC
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của COLOMB DE TEJIDOS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của COLTEJER là 77.35B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền