ORGANIZACION TERPEL S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TERPEL nguyên tắc cơ bản

ORGANIZACION TERPEL S.A tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TERPEL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 918.87 COP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 12.94%