CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

CARTAVC1 BVL
CARTAVC1
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CARTAVC1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CARTAVC1 là 810.495M PEN. EPS TTM của công ty là 5.78 PEN, tỷ suất cổ tức là 44.54% và P/E là 6.78.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu