CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA

CORAREC1BVL
CORAREC1
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SABVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CORAREC1 nguyên tắc cơ bản

CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.03 PEN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.89%