ENEL DISTRIBUCION PERU SAAENEL DISTRIBUCION PERU SAAENEL DISTRIBUCION PERU SAA

ENEL DISTRIBUCION PERU SAA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ENDISPC1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ENEL DISTRIBUCION PERU SAA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Peru — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ENEL DISTRIBUCION PERU SAA 4.15 B PEN, và năm trước đó — 3.92 B PEN.

Theo nguồn
Theo quốc gia