FEDEX CORP

FDX BVL
FDX
FEDEX CORP BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính FDX

Tóm tắt tài chính của FEDEX CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FDX là 53.196B USD. EPS TTM của công ty là 19.33 USD, tỷ suất cổ tức là 1.47% và P/E là 10.60. Ngày thu nhập tiếp theo của FEDEX CORP là 23 Tháng 6, ước tính là 6.86 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu