PAYPAL HOLDINGS INC

PYPL BVL
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PYPL

Tóm tắt tài chính của PAYPAL HOLDINGS INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PYPL là 94.01B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của PAYPAL HOLDINGS INC là 27 Tháng 7, ước tính là 0.89 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu