TREVALI MINING CORPORATION

TV BVL
TV
TREVALI MINING CORPORATION BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TREVALI MINING CORPORATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TV là 1.454M USD. Ngày thu nhập tiếp theo của TREVALI MINING CORPORATION là 9 Tháng 11, ước tính là -0.04 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu