VOLCAN COMPANIA MINERA

VOLCABC1 BVL
VOLCABC1
VOLCAN COMPANIA MINERA BVL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VOLCABC1 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của VOLCAN COMPANIA MINERA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VOLCABC1 là 5.999B PEN.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu