Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)

YM1! CBOT_MINI
YM1!
Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5) CBOT_MINI
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật YM1!

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5) dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.