EURO FX FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng EURO FX FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6EZ2023EURO FX FUTURES (DEC 2023)
2023-12-181.07620−0.37%−0.004001.080351.07270
Bán
6EF2024EURO FX FUTURES (JAN 2024)
2024-01-121.07760−0.37%−0.004001.081351.07420
Bán
6EG2024EURO FX FUTURES (FEB 2024)
2024-02-161.07920−0.37%−0.004001.083051.07650
Bán
6EH2024EURO FX FUTURES (MAR 2024)
2024-03-181.08050−0.37%−0.004001.084651.07700
Bán
6EJ2024EURO FX FUTURES (APR 2024)
2024-04-151.08185−0.36%−0.003951.081851.08185
Bán
6EM2024EURO FX FUTURES (JUN 2024)
2024-06-171.08500−0.36%−0.003901.088751.08300
Bán
6EU2024EURO FX FUTURES (SEP 2024)
2024-09-161.09000−0.34%−0.003751.090001.08885
Bán
6EZ2024EURO FX FUTURES (DEC 2024)
2024-12-161.09500−0.34%−0.003701.095001.09350
Bán
6EH2025EURO FX FUTURES (MAR 2025)
2025-03-171.10005−0.31%−0.003401.100051.10005
Bán
6EM2025EURO FX FUTURES (JUN 2025)
2025-06-161.10495−0.28%−0.003151.104951.10495
Bán
6EU2025EURO FX FUTURES (SEP 2025)
2025-09-151.10985−0.26%−0.002901.109851.10985
Bán
6EZ2025EURO FX FUTURES (DEC 2025)
2025-12-151.11475−0.23%−0.002601.114751.11475
Bán
6EH2026EURO FX FUTURES (MAR 2026)
2026-03-161.11900−0.22%−0.002501.119001.11900
Bán
6EM2026EURO FX FUTURES (JUN 2026)
2026-06-151.12325−0.21%−0.002351.123251.12325
Theo dõi
6EU2026EURO FX FUTURES (SEP 2026)
2026-09-141.12750−0.20%−0.002251.127501.12750
Theo dõi
6EZ2026EURO FX FUTURES (DEC 2026)
2026-12-141.13175−0.19%−0.002151.131751.13175
Theo dõi
6EH2027EURO FX FUTURES (MAR 2027)
2027-03-151.13600−0.18%−0.002001.136001.13600
Theo dõi
6EM2027EURO FX FUTURES (JUN 2027)
2027-06-141.14020−0.17%−0.001951.140201.14020
Theo dõi
6EU2027EURO FX FUTURES (SEP 2027)
2027-09-131.14445−0.16%−0.001801.144451.14445
Theo dõi
6EZ2027EURO FX FUTURES (DEC 2027)
2027-12-131.14870−0.15%−0.001701.148701.14870
Theo dõi
6EH2028EURO FX FUTURES (MAR 2028)
2028-03-131.15295−0.13%−0.001551.152951.15295
Bán
6EM2028EURO FX FUTURES (JUN 2028)
2028-06-161.15740−0.13%−0.001451.157401.15740
Bán
6EU2028EURO FX FUTURES (SEP 2028)
2028-09-181.16180−0.11%−0.001301.161801.16180
Bán