EURODOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

CMEGE1!
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng EURODOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
GEJ2023EURODOLLAR FUTURES (APR 2023)
2023-04-1794.89500.02%0.020094.917594.8950
Mua
GEK2023EURODOLLAR FUTURES (MAY 2023)
2023-05-1594.98500.00%0.000095.180094.9250
Mua
GEM2023EURODOLLAR FUTURES (JUN 2023)
2023-06-2095.10000.02%0.020095.100095.0100
Mua
GEU2023EURODOLLAR FUTURES (SEP 2023)
2023-09-1895.5650−0.01%−0.005095.580095.4600
Mua
GEZ2023EURODOLLAR FUTURES (DEC 2023)
2023-12-1895.7700−0.03%−0.025095.790095.6750
Mua
GEH2024EURODOLLAR FUTURES (MAR 2024)
2024-03-1896.0650−0.03%−0.030096.080095.9900
Mua
GEM2024EURODOLLAR FUTURES (JUN 2024)
2024-06-1796.3400−0.03%−0.025096.355096.2700
Mua
GEU2024EURODOLLAR FUTURES (SEP 2024)
2024-09-1696.5150−0.03%−0.025096.525096.4500
Mua
GEZ2024EURODOLLAR FUTURES (DEC 2024)
2024-12-1696.5700−0.03%−0.030096.585096.5500
Mua
GEH2025EURODOLLAR FUTURES (MAR 2025)
2025-03-1796.5950−0.02%−0.020096.605096.5600
Mua
GEM2025EURODOLLAR FUTURES (JUN 2025)
2025-06-1696.5950−0.01%−0.010096.600096.5600
Mua
GEU2025EURODOLLAR FUTURES (SEP 2025)
2025-09-1596.5800−0.01%−0.010096.590096.5750
Mua
GEZ2025EURODOLLAR FUTURES (DEC 2025)
2025-12-1596.60500.01%0.005096.615096.5950
Mua
GEH2026EURODOLLAR FUTURES (MAR 2026)
2026-03-1696.60000.01%0.005096.605096.5900
Theo dõi
GEM2026EURODOLLAR FUTURES (JUN 2026)
2026-06-1596.60500.01%0.010096.615096.6000
Theo dõi
GEU2026EURODOLLAR FUTURES (SEP 2026)
2026-09-1496.60500.01%0.010096.620096.6050
Mua
GEZ2026EURODOLLAR FUTURES (DEC 2026)
2026-12-1496.63000.02%0.015096.635096.6250
Mua
GEH2027EURODOLLAR FUTURES (MAR 2027)
2027-03-1596.64000.02%0.015096.640096.6400
Mua
GEM2027EURODOLLAR FUTURES (JUN 2027)
2027-06-1496.64500.02%0.015096.645096.6350
Mua
GEU2027EURODOLLAR FUTURES (SEP 2027)
2027-09-1396.61500.01%0.010096.615096.6050
Mua
GEZ2027EURODOLLAR FUTURES (DEC 2027)
2027-12-1396.59500.01%0.010096.600096.5850
Mua
GEH2028EURODOLLAR FUTURES (MAR 2028)
2028-03-1396.59500.01%0.010096.605096.5850
Mua
GEM2028EURODOLLAR FUTURES (JUN 2028)
2028-06-2096.5800−0.09%−0.090096.580096.5800
Mua
GEU2028EURODOLLAR FUTURES (SEP 2028)
2028-09-1896.5550−0.09%−0.090096.615096.5550
Mua
GEZ2028EURODOLLAR FUTURES (DEC 2028)
2028-12-1896.5200−0.09%−0.090096.520096.5200
Mua
GEH2029EURODOLLAR FUTURES (MAR 2029)
2029-03-1996.5050−0.09%−0.085096.505096.5050
Mua
GEM2029EURODOLLAR FUTURES (JUN 2029)
2029-06-1896.4950−0.08%−0.080096.495096.4950
Mua
GEU2029EURODOLLAR FUTURES (SEP 2029)
2029-09-1796.4700−0.08%−0.080096.570096.4700
Mua
GEZ2029EURODOLLAR FUTURES (DEC 2029)
2029-12-1796.4450−0.08%−0.080096.445096.4450
Mua
GEH2030EURODOLLAR FUTURES (MAR 2030)
2030-03-1896.4300−0.08%−0.080096.430096.4300
Mua
GEM2030EURODOLLAR FUTURES (JUN 2030)
2030-06-1796.4150−0.08%−0.075096.415096.4150
Mua
GEU2030EURODOLLAR FUTURES (SEP 2030)
2030-09-1696.4000−0.08%−0.075096.400096.4000
Mua
GEZ2030EURODOLLAR FUTURES (DEC 2030)
2030-12-1696.3850−0.08%−0.075096.385096.3850
Mua
GEH2031EURODOLLAR FUTURES (MAR 2031)
2031-03-1796.3800−0.08%−0.075096.380096.3800
Mua
GEM2031EURODOLLAR FUTURES (JUN 2031)
2031-06-1696.3650−0.08%−0.075096.365096.3650
Mua
GEU2031EURODOLLAR FUTURES (SEP 2031)
2031-09-1596.3500−0.08%−0.075096.350096.3500
Mua
GEZ2031EURODOLLAR FUTURES (DEC 2031)
2031-12-1596.3400−0.08%−0.075096.340096.3400
Mua
GEH2032EURODOLLAR FUTURES (MAR 2032)
2032-03-1596.3300−0.08%−0.075096.330096.3300
Mua
GEM2032EURODOLLAR FUTURES (JUN 2032)
2032-06-1496.3200−0.08%−0.075096.320096.3200
Mua
GEU2032EURODOLLAR FUTURES (SEP 2032)
2032-09-1396.2950−0.08%−0.075096.295096.2950
Mua
GEZ2032EURODOLLAR FUTURES (DEC 2032)
2032-12-1396.2850−0.08%−0.075096.285096.2850
Mua