CHINESE YUAN / INDONESIAN RUPIAH

CNYIDR IDC
CNYIDR
CHINESE YUAN / INDONESIAN RUPIAH IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

dự báo CNYIDR